Protocollen

Als basisschool streven wij er naar dat de basisschoolperiode voor elk kind zo prettig mogelijk verloopt. In sommige gevallen vraagt dat van ons als school meer dan de gedegen basisondersteuning. Zo kan een kind blijvende moeite ondervinden met lezen, kan een kind in een scheidingssituatie terecht komen of kan een dierbare verliezen. Wij vinden het van belang ook in deze situaties goed te kunnen handelen. Binnen de school hanteren wij dan ook een aantal protocollen die ons handvatten geven om deze kinderen op een verantwoorde en goede manier te begeleiden.

Hieronder vindt u de diverse protocollen die wij hanteren binnen onze school.

- Pestprotocol
- Dyslexieprotocol
- Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en Sociale Kaart
- School en Scheiding
- Licht Medisch Handelen
Time-out schorsen en verwijderen
- BOVO procedure