Verlofaanvraag

Sinds de invoering van de basisschool zijn kinderen vanaf 5 jaar leerplichtig: dit houdt in dat die kinderen naar school moeten.

Ook bij reeds ingeschreven vierjarigen zijn ouders verplicht te zorgen voor geregeld schoolbezoek.
Het is dan ook in principe niet mogelijk, om buiten deze vakantieperioden, leerlingen van school te houden. De wet maakt hierbij echter in een aantal 'gewichtige omstandigheden' een uitzondering. Deze kunt u hier kunt nalezen.

Als u een verzoek heeft voor verlof, is het van belang dat u een formulier komt halen bij de administratie en dat ingevuld afgeeft. Uw verzoek wordt dan in behandeling genomen en u krijgt schriftelijk bericht of de absentie wel of niet geoorloofd is. U kunt dit formulier ook hier downloaden. 

Wij zijn verplicht elk (vermoeden van) verzuim -zonder toestemming- te melden bij de leerplichtambtenaar. 

Flexdag voor leerlingen

We doen dit schooljaar een pilot waarbij we alle leerlingen 1 flexdag geven. Hierbij de voorwaarden die we hieraan stellen.

  • Je mag de flexdag voor 1 dag inzetten. De dag verdelen over twee halve dagen is niet toegestaan. Als het een halve schooldag is, is deze toch op.
  • Je mag de flexdag niet inzetten in de eerste schoolweek van het schooljaar.
  • Je kunt de flexdag niet opsparen voor volgend schooljaar.
  • Leerkrachten zullen geen oogje dichtknijpen als ouders hun kinderen ziekmelden of anderszins afmelden zonder geldige reden. Directie en leerkrachten deden dit al niet. Wij zijn verplicht dit te melden bij leerplicht.
  • Je kunt de flexdag inzetten door hierover een kort bericht in Social Schools te sturen aan de leerkracht (niet mondeling doorgeven). Doe dit bij voorkeur zo ver mogelijk van tevoren.
  • De leerkracht behoudt het recht om niet akkoord te gaan met de inzet van de dag, bijvoorbeeld omdat de IEP-eindtoets die dag is. Leerkrachten zullen hier wel zoveel mogelijk in meebewegen.
  • Leerkrachten geven voor die dag geen vervangend (huis)werk mee.
  • Deze flexdag is een experiment. We gaan dit evalueren en zullen aan het eind van het schooljaar besluiten of en hoe we hier mee door kunnen gaan. Hier kan dus voor schooljaar 24/25 niet vanuit worden gegaan.
  • Het inzetten van de flexdag is niet verplicht, we zien de kinderen natuurlijk het liefst alle dagen op school.