MR

De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit twee geledingen: vertegenwoordigers van de ouders en vertegenwoordigers van het personeel. Binnen de MR van de Walvis werken ouders en leerkrachten professioneel samen aan de ontwikkeling van het onderwijs, een prettige leeromgeving en een veilige werkomgeving. De raad overlegt met de directie.

Vanuit de betrokkenheid bij de school toetsen de MR-leden het onderwijskundig, financieel en organisatiebeleid van de Walvis. De MR-leden zijn de spreekbuis van ouders, leerkrachten en leerlingen en het klankbord voor de directie.

De doelen voor het nieuwe schooljaar richten zich op de behandeling van een aantal thema’s en de verdere professionalisering van de MR door nadrukkelijker het advies- en instemmingsrecht bij beleidskeuzen van de school in te zetten.

Namens de ouders hebben zitting in de MR:   
Pieter Vijselaar (covoorzitter)   
Arthur van Noort (covoorzitter)   
Willemijn Hofland
Patrick van der Splinter

Namens het team hebben zitting:
Evita Schurman
Ruud Vrijenhoek
Debbie Monteny

De MR-personeelsgeleding onderhoudt nauw contact met alle leerkrachten van de Walvis en de MR-oudergeleding onderhoudt nauw contact met alle ouders (o.a. via de OR). U kunt de leden van de MR altijd bereiken via de brievenbus van de MR. Deze hangt tegenover de trap in het hoofdgebouw.

Naast de MR van de Walvis is er ook een GMR, een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, gekozen uit de afzonderlijke scholen van Stichting Panta Rhei.